Odwiedź nasz profil na Facebooku
Climathon

Dowiedz się więcej

Regulamin

Regulamin udziału 

w wydarzeniu Metropolitalny CLIMATHON 2023

Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu Metropolitalny Climathon 2023, zwanym dalej  Wydarzeniem,

organizowanym przez Fundację Fortis Pro Nobis (która jest autoryzowanym partnerem EIT Climate-KIC Holding B.V.,) 

na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Tematem przewodnim Metropolitalnego CLIMATHON-u jest: 

„Mobilność w mieście”.


§ 1

Ogólne informacje o Wydarzeniu


 1. Wydarzenie – Metropolitalny CLIMATHON 2023 jest  organizowane w ramach międzynarodowej inicjatywy pn. CLIMATHON, której pomysłodawcą jest CLIMATE-KIC Holding B.V.. Podstawowym celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości dotyczącej  ochrony klimatu. W tym celu na całym świecie organizowane są 24-godzinne wydarzenia w trakcie których we współpracy z zaproszonymi ekspertami wypracowywane są rozwiązania służące ochronie klimatu. 
 2. W ramach Wydarzenia Metropolitalny Climathon 2023, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, organizowany jest konkurs dla uczestników Wydarzenia (zwany dalej „Konkursem”).
 3. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Fortis Pro Nobis, która działa w tym zakresie na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w zakresie i na zasadach określonych odrębną umową.
 4. Wydarzenie kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów podyplomowych, bez ograniczenia co do kierunku i poziomu studiów, uczelni i jej lokalizacji w Polsce. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub realizacji Wydarzenia w całości w formie  on-line.


§ 2

Zakres tematyczny Konkursu


 1. Uczestnicy Wydarzenia wezmą udział w Konkursie, w ramach którego będą mieli za zadanie przygotowanie propozycji rozwiązania, które odpowie na problem dotyczący tematu przewodniego Mobilność w mieście.
 2. Zaproponowane rozwiązanie może mieć zastosowanie w skali mikro, jak i w skali makro. 
 3. Zaproponowany projekt powinien uwzględniać kryteria określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.


§ 3

Warunki udziału w Konkursie


 1. Uprawnionymi do udziału w Konkursie, są osoby posiadające status studenta, uczestnika studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich uczelni wyższych działających w Polsce, prowadzonych w dowolnym trybie lub status studenta Erasmusa.
 2. Za studenta studiów I stopnia, uważa się również absolwenta studiów I stopnia do końca roku kalendarzowego, w którym absolwent ukończył studia I stopnia.
 3. Zgłoszenie udziału uczestnika/zespołów następuje na podstawie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://climathon.pl/, w zakładce REJESTRACJA.
 4. W wydarzeniu udział może wziąć maksymalnie 60 osób. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie lub grupowo. W ramach zgłoszenia grupowego w wydarzeniu mogą wziąć udział zespoły złożone z minimum 2 osób, maksimum 5 osób, przy założeniu nieprzekroczenia maksymalnej liczby uczestników. 
 5. Uczestnicy indywidualni mogą łączyć się w zespoły, a także dołączać do innych zespołów, pod warunkiem nie przekroczenia ilości 5 osób w zespole.
 6. Uczestnicy Konkursu mogą opracować podczas Wydarzenia projekt indywidualnie lub grupowo. 
 7. Aby wziąć udział w Wydarzeniu Uczestnicy muszą:
  • zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.climathon.pl,
  • w dniu Wydarzenia przy rejestracji w punkcie,  przedstawić aktualną legitymację studencką lub inny dokument poświadczający status studenta, 
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę realizacji i uczestnictwa w Wydarzeniu, a także jego promocji (klauzula RODO),
  • wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia,
  • wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie bez ograniczeń pozyskanych przez organizatorów wypracowanych projektów, nieodpłatnie, zgodnie z §7 w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz samego Wydarzenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania, realizacji Wydarzenia w modelu hybrydowym lub w całości w formie on-line.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz osoby przygotowujące i prowadzące Konkurs.
 10. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż  spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.


§ 4

Zasady Wydarzenia


 1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 2. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu Uczestników do Wydarzenia na podstawie przesłanego mailowo zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania jedynie wybranych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dopuszczonych zgłoszeń do udziału w Wydarzeniu.
 3. Informacje o rejestracji Uczestników i link do rejestracji zostaną umieszczone na stronie www.climathon.pl.
 4. Projekty Uczestników zostaną opracowane podczas 24-godzinnego Wydarzenia (25-26.10.2023) w formie projektów konkursowych. Do dyspozycji Uczestników będą eksperci oraz mentorzy, którzy służyć będą pomocą, wiedzą oraz swoim doświadczeniem.
 5. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie projekty, które będą odpowiedzią na zdefiniowany temat przewodni CLIMATHON-u.
 6. Projekty Uczestników mogą w dowolny sposób uwzględniać i łączyć temat przewodni Wydarzenia.
 7. W ramach projektu zgłoszonego do Konkursu, mogą być wykorzystane:
  • dostępne publiczne miejskie źródła informacji (w szczególności Miejskie Systemy Informacji Przestrzennej), w tym o realizowanych działaniach, dokumentach planistycznych, dane przestrzenne i inne o ile ich udostępnienie jest możliwe technicznie i prawnie;
  • zewnętrzne źródła danych i informacji, które są publicznie dostępne (na zasadach niekomercyjnych);
  • własne materiały i opracowania Uczestników konkursu, do których dysponują oni prawami autorskimi.
 8. Każdy z projektów biorących udział w Konkursie będzie prezentowany przez autorów projektu w czasie sesji prezentacyjnej. Prezentacja projektów będzie publiczna, a każdy zespół projektowy będzie miał od 4 do 5 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu (w zależności od liczby Uczestników indywidualnych i zespołów). Po prezentacji Jury będzie mogło zadać dodatkowe pytania do zaprezentowanego projektu.  
 9. Projekty powinny zostać przedstawione za pomocą prezentacji Power Point.
 10. Komisja Konkursowa oceni zgłoszone projekty zgodnie z kryteriami wyboru projektów (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
 11. Organizator zastrzega, że Jury Konkursu ma prawo nie wyłonić zwycięzcy.
 12. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej oceny punktowej członkowie Jury wybierają zwycięskie rozwiązanie poprzez głosowanie.
 13. Autorzy zwycięskich projektów są zobligowani do przesłania swojej prezentacji na adres  projekty@climathon.pl w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Prezentacja ma zostać przesłana w formacie ppt lub pdf. Przygotowany materiał zostanie wykorzystany w celach promocyjnych i marketingowych.


§ 5

Nagrody


 1. Nagrodami głównymi dla zwycięzców Konkursu są: 
 • Nagroda I – główna 10 000 zł;
 • Nagroda II 5 000 zł; 
 • Nagroda III 3 000 zł;
 • nagrody sponsorów (o ile zostaną przewidziane).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla zwycięzcy, jak i pozostałych Uczestników Wydarzenia.


§ 6

Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników konkursu jest Organizator Wydarzenia – Fundacja Fortis pro Nobis. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego wizerunku, imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o przebiegu Wydarzenia i wynikach Konkursu.
 7. Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem wykonawców i podwykonawców niezbędnych do realizacji i organizacji Wydarzenia, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.


§ 7

Prawa autorskie

 1. W ramach Wydarzenia bazujemy na otwartej współpracy uczestników, ekspertów i mentorów oraz Organizatora, mającej na celu budowę pozytywnego i realnego wpływu na klimat i środowisko. W związku z tym wszystkie rozwiązania zaprojektowane podczas Wydarzenia stają się wspólną pracą twórczą z możliwością ponownego ich użycia przez Organizatora i GZM. Jeśli jakieś rozwiązanie wydało się być szczególnie inspirującym zalecamy skontaktować się z autorem pomysłu albo umieszczeniem referencji do strony pomysłu tworząc własny projekt. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że pewne informacje dotyczące zgłaszanego do Konkursu projektu mogą być poufne i dlatego w jego prezentacji można podać tylko tyle informacji  ile autor/autorzy uznają za stosowne dla oceny potencjału projektu oraz możliwości otrzymania feedbacku od innych Uczestników CLIMATHON-u. 
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi i GZM zezwoleń na wykorzystanie wszelkich efektów prac powstałych w ramach Konkursu (w tym mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), których Uczestnik jest twórcą lub współtwórcą (zwanych dalej „Projektem”), zgodnie z Regulaminem.
 3. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi i GZM na publiczne udostępnianie Projektu dla wszystkich osób chcących się z nim zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Wydarzenia, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia Projektu, w szczególności:

1) wprowadzanie Projektu do komputera, sieci komputerowych, Internetu,

2) publiczną prezentację i wyświetlanie Projektu, w tym jego umieszczenie w sieci Internet oraz na ekspozycję Projektu podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora i GZM;

3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) przesyłanie udostępnienie Projektu instytucjom współpracującym z Organizatorem lub GZM.


§ 8

Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia www.climathon.pl
 2. Wszelkie informacje o Wydarzeniu, w tym Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2023.Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Kryteria oceny projektów


Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie kryteria.


Kryterium

Wartości punktowe

Zgodność z tematem przewodnim – czy rozwiązanie odpowiada bezpośrednio lub pośrednio na wyzwanie klimatyczne „Mobilność w mieście”?

0 – 10 

(co 1 pkt);

0 – niezgodne z tematem

10 – odpowiada bezpośrednio na temat przewodni

Wykonalność – czy rozwiązanie jest wykonalne pod kątem prawnym, technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym?

0-10

(co 1 pkt)

0 – niewykonalne rozwiązanie

10 – istnieją możliwości techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i prawne by wdrożyć rozwiązanie

Kreatywność – czy rozwiązanie ma cechy oryginalności, pomysłowości?

0-10

(co 1 pkt)

0 – brak cech kreatywności, 

10 – rozwiązanie kreatywne

Zespół – czy zespół zaprezentował w sposób profesjonalny?

0-10

(co 1 pkt.)

0 – zespół niezaangażowany w prezentację, prezentacja przeprowadzona nieprofesjonalnie

10 – zespół w pełni zaangażowany, prezentacja profesjonalna

Wpływ społeczny – czy wypracowany projekt wpływa na społeczeństwo?

0-10 

(co 1 pkt)

0 – brak wpływu społecznego

10 – rozwiązanie wpływa na społeczeństwo w dużym zakresie

Replikowalność –  czy rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia  w różnych warunkach/miejscach?

0-10

(co 1 pkt)

0 – rozwiązanie możliwe do wdrożenia tylko w ściśle określonych warunkach; 

10 – rozwiązanie uniwersalne – możliwe do wdrożenia w różnych warunkach/różnych miejscach

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenia i Zgody

Oświadczenie


Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie wydarzenia Metropolitalny CLIMATHON 2023.
…………………………….…………………… Imię i nazwisko
………………………………………………… Data i podpis
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia wydarzenia Metropolitalny CLIMATHON 2023 oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu organizowanego w ramach wydarzenia. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych jest Organizator Metropolitalnego CLIMATHON-u 2023, tj. Fundacja Fortis Pro Nobis. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wydarzenia.

…………………………….……………………… Imię i nazwisko
…………………………………………………… Data i podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku


 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Metropolitalny CLIMATHON 2023 oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, na potrzeby przygotowania, realizacji oraz promocji wydarzenia w przyszłości.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach https://climathon.climate-kic.org i www.climathon.pl oraz Organizatora wydarzenia i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
…………………………….……………………… Imię i nazwisko


…………………………………………………… Data i podpisZgoda na wykorzystanie pozyskanych treści


 1. Biorąc udział w wydarzeniu Metropolitalny CLIMATHON 2023 oraz konkursie organizowanym w ramach wydarzenia, udzielam nieodpłatnie Organizatorowi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej zwanej „GZM”) zezwoleń, o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej, na wykorzystanie wszelkich efektów prac powstałych w ramach konkursu (w tym mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), których jestem lub będę twórcą lub współtwórcą (zwanych dalej „Projektem”), zgodnie z regulaminem wydarzenia.
 2. Zezwala Organizatorowi i GZM na publiczne udostępnianie Projektu dla wszystkich osób chcących się z nim zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji wydarzenia, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia Projektu, w szczególności:

1) wprowadzanie Projektu do komputera, sieci komputerowych, Internetu,

2) publiczną prezentację i wyświetlanie Projektu, w tym jego umieszczenie w sieci Internet oraz na ekspozycję Projektu podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora i GZM;

3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) przesyłanie udostępnienie Projektu instytucjom współpracującym z Organizatorem lub GZM…………………………….……………………… Imię i nazwisko


…………………………………………………… Data i podpis

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o wydarzeniu odwiedź stronę twórcy konceptu Climathon i jeszcze bardziej przygotuj się do udziału w wydarzeniu Metropolitalny Climathon.

logotypy

„Mobilność w mieście” to temat tegorocznej edycji Climathonu, 24-godzinnego ideatonu klimatycznego, który Fundacja Fortis Pro Nobis organizuje wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Scroll to Top