Prof. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Blanka Romanowska

Kieruje nowym Departamentem Infrastruktury i Środowiska w pierwszej w Polsce Metropolii – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym zakresie GZM ma ambitne plany integracji obszarów środowiskowych w takich tematach jak zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi, zielone przestrzenie metropolitalne, błękitna infrastruktura, poprawa jakości powietrza, jak również dążenie do samowystarczalności energetycznej do roku 2050. Wszystkie działania mają nadrzędny cel zapobiegania zmianom klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru ochrony środowiska, w tym czynny udział w tworzeniu uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, jak również wdrażanie systemów gospodarki odpadami w gminie.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podyplomowym kierunku zarządzanie firmą.

Damian Kołakowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od prawie 17 lat związany zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Absolwent różnego stopnia i rodzaju studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Praktyk, jako długoletni pracownik a następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie odpowiedzialny był między innymi za wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy też rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście.

dr Stanisław Grygierczyk

absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawodowo związany z tą uczelnią przez 26 lat. Od 2008 roku koordynator ds. naukowych i środowiskowych w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej w budynkach, rozwojem technologii OZE, budownictwem niskoenergetycznym i pasywnym, energetyką prosumencką opartą o odnawialne i rozproszone źródła energii. Uczestniczył w realizacji projektów naukowo-badawczych dotyczących poprawy efektywności i zwiększenia zastosowania energii z OZE w budownictwie.

Tomasz Rożek

Doktor fizyki, popularny twórca internetowy, znany dziennikarz popularnonaukowy i popularyzator nauki. Autor kanału/podcastu/bloga Nauka. To lubię i „Nauka. To Lubię Junior”

Szef działu „Nauka i gospodarka” w tygodniku „Gość Niedzielny”. Autor kilku bestsellerowych książek naukowych. Autor i prowadzący programów radiowych i telewizyjnych.
Tłumacz nauki, dzięki któremu rozumiemy, jak działa świat.

Patryk Białas

dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Od lat zajmuje się rozwojem regionalnym, rozwojem technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem inkubatorów i parków technologicznych oraz zarządzania projektami europejskimi.

Aktywista: prezes stowarzyszenia BoMiasto, wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich, jeden z założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator polskich liderów Climate Reality Project, animator Laudato si w Światowym Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM), członek zarządu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA), Radny Rady Miasta Katowice

Magdalena Dembińska

menadżerka z specjalizująca się zarządzaniu innowacjami, zarządzaniu strategicznym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez ostanie kilkanaście lat prowadziła projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze badań i innowacji, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania środowiskowego, realizowane zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych. Miała okazję pracować w firmach doradczych PwC oraz Deloitte w działach doradztwa strategicznego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie związana z TAURON Polska Energia, gdzie kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój nowych produktów. Z wykształcenia jest magistrem ochrony środowiska. Ukończyła szereg kursów w zakresie zmian klimatycznych, zarządzania projektami (PRINCE2) oraz Design Thinking.

Marcin Korzeb

Innowator, eksperymentator, regionalista, wieloletni samorządowiec, pracownik spółek samorządowych i skarbu Państwa, start-upu Hi-Tech, nauczyciel akademicki, badacz i ekspert ze szczególnym zamiłowaniem do technologicznych i społecznych innowacji miejskich oraz smart city, autor publikacji popularnych i naukowych o tematyce smart city oraz informatyzacji administracji publicznej.

Daniel Wolny

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Inżynieria Energetyczna i Chłodnicza. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, matematyki i audytingu energetycznego. Wykładowca i uczestnik wielu szkoleń i kursów związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.
Od 2003 roku zawodowo związany z audytingiem energetycznym obiektów kubaturowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Autor i współautor kilkuset audytów energetycznych oraz kilkudziesięciu innych opracowań branżowych. Od 2012 roku nauczyciel akademicki.
Obecnie Kierownik Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice zajmującego się planowaniem energetycznym, wzrostem efektywności energetycznej, ochroną powietrza oraz edukacją ekologiczną.

dr hab. Edyta Zawisza, professor

Graduated in Quaternary Geology, from 2013 is working as a researcher in Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences specialized in plaeoclimatology palaeoecology with particular focus on climate changes (from late Pleistocene, through Holocene to modern times) and human impact. She has specific expertise in subfossil remains from the sediments of freshwater ecosystems. She uses palaeolimnological studies to reconstruct local and regional past environments and climates. Human impact into environment and human influence on climate is also an important aspect of her scientific work. She is also involved in the activities connected with the low carbon economy and fight against climate change by the cooperating with Climate KIC since 2017

Barbara Lampart

Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska
22 lata doświadczenia pracy w branży ochrony środowiska, w tym 7 lat pracy w samorządzie.
Doświadczenie jako konsultant ochrony środowiska, autor operatów wodnoprawnych, prelegent prowadzący szkolenia z obszaru ochrony środowiska, kierownik działu zarządzania środowiskowego. Inspektor i Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska. Lider zespołu miejskiego przy opracowywaniu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu (MPA). Członek zespołu przygotowującego COP24.
Aktualnie Prezes Spółki INVESTEKO Serwis oraz Zastępca Menadżera Projektu LIFE20 CCA/PL/001573 pt. „Solution for CLIMAte change vulnerability/risk assessment and adaptation planning in large commecial ARCHItecture” (akronim: LIFE ARCHICLIMA)

Dr hab. inż. Jacek Kalina

Prof. Politechniki Śląskiej od dwudziestu czterech lat zajmuej się zgadnieniami inżynierii systemów energetycznych. W 1997 roku ukończył Politechnikę Śląską, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta. Tytuł doktora uzyskał w roku 2001 w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn i specjalności Cieplne systemy energetyczne. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2014 w dyscyplinie Energetyka. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej ds. Nauki a następnie do sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Katedry Techniki Cieplnej ds. Nauki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki systemów energetycznych. Prowadzi prace badawcze i zajęcia dydaktyczne w obszarach: energetyka rozproszona, gospodarka energetyczna, nowoczesne ciepłownictwo,  układy technologiczne elektrowni i elektrociepłowni małych mocy, kogeneracja i tójgeneracja, magazynowanie energii, efektywność energetyczna w przemyśle i gospodarce komunalnej, problemy ekonomiczne budowy i eksploatacji układów konwersji energii. Międzynarodowe doświadczenia naukowe zdobywał podczas długotrwałych pobytów na University of Ulster (Irlandia Północna), Universite Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve (Belgia) oraz University of Florence (Włochy). Odbył również szkolenie przemysłowe w GE Jenbacher AG (Austria). Jest autorem ponad 50 referatów w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz ponad 60 referatów w pracach konferencyjnych. Był kierownikiem w 3 oraz wykonawcą w 4 krajowych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych. Funkcje te pełnił także w wielu projektach naukowo-badawczych realizowanych dla partnerów przemysłowych.

dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek

pracuje na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej oraz pełni funkcję dyrektora Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska utworzonego przy Politechnice Śląskiej. W swojej pracy badawczej rozwija tematykę związaną z optymalnym kształtowaniem budynków i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z punktu widzenia ich efektywności energetycznej i środowiskowej. Jest autorem ponad 90 polskich i międzynarodowych publikacji. W badaniach, oprócz pomiarów in-situ w budynkach, wykorzystuje zaawansowane techniki numeryczne, w tym programy do symulacji cieplnej budynków (jest członkiem IBPSA International Building Performance Simulation Association). Była wykonawcą kilknastu projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz realizowanych dla partnerów przemysłowych. Współpracuje z biurami projektowymi branży instalacyjnej, jest współautorką kilkudziesięciu projektów wykonawczych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach.

Dr inż. Maciej Sołtysik

adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Od ponad dwudziestu lat dodatkowo związany ze spółkami sektora elektroenergetycznego (Enion, Everen Sp. z o.o. grupa EdF, TAURON Polska Energia, PSE Innowacje), w których zdobywał doświadczenie na stanowiskach eksperckich oraz managerskich. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii, autor i współautor około 60 publikacji naukowych. Członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (od 2011), Towarzystwa Obrotu Energią (od 2009), International Association For Energy Economics (od 2017), Polish Association For Energy Economics.

Adam Błażowski

inżynier, publicysta, od 15 lat i tworzy systemy informatyczne oraz

doradza w kwestiach Smart City, rozproszonej energetyki odnawialnej, i efektywności energetycznej.

Zajmuję się też szeroko pojętym aktywizmem klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej dekarbonizacji gospodarki
(czyli poza elektryfikacją, również transport, rolnictwo, ogrzewanie). Razem z grupą przyjaciół i specjalistów od ochrony przyrody
promujemy ekologie pragmatyczną, opartą na dowodach i najlepszej dostępnej wiedzy naukowej.”

dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ

Absolwentka kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Śląskiej (2000), doktor nauk fizycznych (2005), dr hab. geologii (2016, UJ), profesor uczelni w Instytucie Fizyki – CND, w Zakładzie Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska, kierownik Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas. Autorka 70 publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus.

Daniel Kiełpiński

absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Popularyzator nauki w ramach cyklu Fizycznych Fascynacji, INDUSTRIADY, Święta Światła. Nauczyciel w branży elektro-energetycznej z uprawnieniami egzaminatora.

Wyróżniony za działalność na rzecz ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi w konkursie Zielone czeki w kategorii: Ekologiczną osobowością roku za opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych mających na celu zmianę przyzwyczajeń i poszanowanie energii w trosce o środowisko.

Łukasz Żółciak

absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2014 roku związany z samorządem. Najpierw z Chorzowem, a od 2019 roku z Katowicami jako pracownik Wydziału Obsługi Inwestorów i członek zespołu Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Na co dzień pracuje ze start-upami, innowatorami w zakresie nowych technologii pomagając i doradzając we wdrożeniach oraz tworząc projekty miękkie nakierowane na budowanie ekosystemu innowacji w Katowicach. Współautor metodologii konkursu na najlepszy miejski start-up „Kopalnia Start-upów”. Posiada doświadczenie w budowaniu pitch decków oraz business model canvasów dla innowacyjnych przedsięwzięć. Zainteresowany również rozwiązaniami dla przestrzeni miejskich z zakresu smart city. Pilot lokalny w projekcie „Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości”. Prywatnie miłośnik historii industrialnej regionu i dziedzictwa postindustrialnego, spoglądający na transformację gospodarczą przez pryzmat doświadczeń przemysłowych Śląska.

Natalia Huczała

Prezes firmy NatForce, wyróżniona jako jeden z 10 start upów. w projekcie 3 miesięcznym Climate Accelerator- Wsparcie dla startupów i innowacji na rzecz klimatu z projektem Green Box mała hybrydowa turbina wiatrowa. nominowana do osobowości roku 2020 w kategorii Biznes przez dziennik zachodni.

Szymon Paszek

Trener impro oraz biznesu, improwizator sceniczny, mówca TEDx, przedsiębiorca i komik. Prywatnie – człowiek.

Improwizacji uczył się od najlepszych na całym świecie. Ukończył m.in. Improv College Toronto. Występował na deskach Teatru Korez, Teatru Żelaznego i Teatru Rozrywki. Twórca i prezes Impro Silesia. Członek Teatru Improwizacji A propos, Kolektywu Impro Silesia, Bez Puenty Impro oraz ½ Duetu Olina & Paś.

Zwycięzca I Ogólnopolskiego Przeglądu Improwizacji Teatralnej „Impet”.

 

Trenerstwa uczył się w szkole trenerów, a najbardziej w boju, na sali szkoleniowej podczas prawie tysiąca warsztatów, szkoleń i treningów w Szkole Impro Silesia i nie tylko.